Bestyrelsesmøde den 15. maj 2018

Referat

Møde i Vodskov foreningsfitness

15. maj 2018

Deltagere: Trine, Henrik, Jane, Allan R, Betina, Palle og Karen Lisbeth

 

1. Valg af dirigent

     Karen Lisbeth blev valgt

2. Nyt fra formanden.

    Vi har fået den endelige timefordeling. Det bliver muligvis nødvendigt med et par justeringer.

3. Nyt fra kassereren

    Det ser fint ud med regnskabet. Vi har 450 medlemmer.

4. Nyt fra udstyrs udvalg .

    Henrik har modtaget tilbud fra Fitness Engros og ang. nyt udstyr . Tilbuddene blev gennemgået, der er ikke taget endelig beslutning. Der er også kommet tilbud på nye bodybike – vi afventer.

   Lyset i centeret er lavet. Ventilationsanlæg fungerer ikke tilfredsstillende. . Palle tager en snak med Jonna.

5. Nyt fra instruktørudvalg.

    Nye kontrakter gennemgået og vedtaget.

    Bodytoning – det går rigtig godt. Stor tilfredshed blandt medlemmerne.

6. Ny fra sponsorudvalg. Oplæg til ny kontrakt

    Kontakterne godkendes. Karen Lisbeth tegner nye sponsorkontakter.

7. Aktiviteter. Sommerfest august.

    Vi afventer at høre fra Vodskov Venner. Planlægger at afholde en event i forbindelse med byfest.

8. Eventuelt. Intet

9. Næste møde.

    Den 21. august hos Karen Lisbeth

Bestyrelsesmøde den 4. april 2018

Referat af bestyrelsesmøde

Dato:    4. april 2018

Tidspunkt: kl. 19.00-21.15

Sted: Palle, Brorsonsvej 28, Vodskov

Deltagere: Palle, Henrik, Maj-Britt, Allan, Karen Lisbeth og Jane (afbud fra Trine)

 

Dagsorden:

Valg af referent:

Jane blev valgt.

 

Nyt fra formanden:

 • Opfølgning på generalforsamlingen:
  Bestyrelsen konstituerer sig igen som følger: Palle (formand), Henrik (næstformand), Trine (kasserer), Maj-Britt (instruktøransvarlig), Allan (spinningansvarlig), Karen Lisbeth (sponsoransvarlig), Jane (medlemssupport)
  Ved generalforsamlingen præsenteredes Betina som ny instruktør. Betina har startet et nyt hold (Bodytoning) og hun fortalte lidt om, hvad det går ud på og hvordan hun griber det an.  Ligeledes deltog Kuno, som har tilbudt sig som instruktør til et evt. boksetræningshold i Vodskov Foreningsfitness.
  Lokaliteterne i kælderen findes desværre ikke egnet til det pågældende hold, som bedst afholdes i en gymnastiksal, som vi ikke har adgang til på nuværende tidspunkt. Foreningens aktiviteter ønskes ligeledes  afholdt i centret, hvorfor vi desværre må takke nej til tilbuddet.

 

Nyt fra kassereren:

 • Medlemstal 477 aktive.

 • Intet yderligere, da der var afbud fra kasserer ved dagens bestyrelsesmøde.

 

Nyt fra udstyrsudvalg:

 • Grej til det nye bodytoningshold købt og taget i anvendelse.
 • Maskinerne er for nylig blevet gennemgået af en repræsentant fra Pedan og Henrik. Flere af maskinerne, som i sin tid blev købt brugt, er i en stand, så de snart står til udskiftning. Vi får et tilbud på maskiner til erstatning af de pågældende fra 2 firmaer.

 

Nyt fra instruktørudvalg:

 • Nye hold/instruktører: Bodytoning, som foregår onsdage 17-18 og lørdage 9-10.30 med ny instruktør Betina Kjærup.

 • Gorm starter op som instruktør medio april.

 • Allan Lydholm har besluttet at stoppe som instruktør.

 • Jens stopper som spinninginstruktør og behovet for at skaffe en ny spinninginstruktør er derfor igen aktuelt. Vi gør tiltag hertil, bl.a. i form af opslag på Facebook i håb om at skaffe en ny spinninginstruktør til ultimo august.

 • Allan R er desværre ude i en periode pga. en skade . Betina og Line tilbudt at afholde nogle spinningtimer og heldigvis har vi stadig Jan, Casper og Torben i “folden” :)

 • Mark har spurgt til evt. “tekstboble” ved foreningens personer på hjemmesiden, hvor der kan stå lidt om den enkeltes kompetencer. Dette undersøges.

 • Mail til instruktører: En mail, fremsendt af Allan R., til instruktørerne mhp. at de fremadrettet får lagt tider ind i Conventus, diskuteres, og der opnås enighed om, at fremtidig kommunikationen til instruktørerne går gennem Maj-Britt, som er instruktøransvarlig. Der er også enighed om, at instruktørerne, som også instruktørkontrakterne foreskriver, skal sørge for at lægge tider ind i Conventus, så vores nye medlemmer ikke skal vente flere uger på at kunne booke en introtime.

 • Nye kontrakter: Palle og Henrik har gennemgået instruktørkontrakterne, og der rejses forslag om 2 forskellige kontrakter; 1 til nyuddannede instruktører og 1 til de instruktører, der overgår til næste/ny kontraktperiode. Desuden forslag om en fast kontraktstart pr. 01.08. Bestyrelsen får fremsendt nye kontraktforslag til gennemsyn/kommentarer.

 

Nyt fra sponsorudvalg:

 • Palle har fremfundet sponsorkontrakten og lavet udkast til en ny med foreslået løbetid 3 år.

Aktiviteter:

 • Der planlægges afholdt nyt arrangement for instruktører og bestyrelsen i Vodskov Foreningsfitness TIRSDAG 15.05.2018 fra kl. 18-20.30 på Vodskov Kro. Først ca. 1 times møde efterfulgt af spisning.
  Palle undersøger om kroen er ledig. Tilmeldingsfrist senest 01.05.2018.

 • Forslag om at foreningen planlægger et arrangement i forbindelse med Vodskov Byfesten. Der snakkes om evt. foredrag med en relevant/kendt foredragsholder. Der arbejdes videre med forslaget, idet vi i foreningen gerne vil bakke op om byfestkonceptet.

 

Evt.:

 • Forslag om oprettelse af et årshjul mhp. fastsættelse af faste tidspunkter for bestyrelsens forskellige opgaver. Der arbejdes videre hermed.

 • Instruktørgruppen på Vodskov Foreningsfitness’ Facebookside er kun til korte beskeder og er ikke til “ris”. Der henstilles til at alle overholder dette.

 • Henrik fortæller, at der afholdes et arrangement vedr. motionsdoping mandag 09.04.2018 kl. 15.30-17.30. Ingen af de til mødet tilstedeværende har mulighed for at deltage. Henrik prøver at finde ud af nærmere omkring arrangementet efter afholdelsen.

Næste møde:

Tirsdag 15.05.2018 kl. 18.00-ca. 20.30 på Vodskov Kro. Bestyrelsen møder kl. 17.00.

Referat af generalforsamling 22. marts

GENERALFORSAMLING

Referat af ordinær generalforsamling i Vodskov foreningsfitness
Torsdag, den 22. marts kl. 19.00 i stillecaféen i VKI

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
Jane Damkjær blev valgt.


2: Formandens beretning
Palles fremlagte beretning blev godkendt uden kommentarer. (Beretning)


3: Forelæggelse af det reviderede regnskab
Trine fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer. (Regnskab)


4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2018 blev besluttet uændret i forhold til 2017.


5: Forelæggelse af det kommende års budget
Trine fortalte om budgettet og det blev taget til efterretning uden kommentarer.


6: Indkomne forslag
Ingen forslag.


7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Allan Revsbech, Maj-Britt Serbian og Trine Thomsen var på valg og alle blev genvalgt.


8: Valg af bestyrelsessuppleanter
Jane Damkjær (1. suppl.) og Lasse M. Andersen (2. suppl.) blev genvalgt.

9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Per Klemm Nissen og Ib Kristensen som revisorer og Karen Marie Aagaard som revisorsuppleant blev alle genvalgt.


10: Eventuelt
Der blev fra et medlem udtrykt tilfredshed over den gode stemning, der normalt er i centret, hvilket til dels skyldes en velfungerende bestyrelse.
Der blev efterspurgt nye programmer til cykelbiografen. Der er nye med i vort abonnement, men bestyrelsen følger op på dette.
Der er kommet et hold – bodytoning – som instruktør Betina fortalte om. Der er prøvehold onsdag og lørdag i stemningssalen.
Der forsøges også opstartet et boksefitnesshold i løbet af sommeren. Bestyrelsen arbejder videre med ideen.