Bestyrelsesmøde den 2. juli 2013
2. juli 2013
Bestyrelsesmøde 16. september
16. september 2013

Bestyrelsesmøde den 6. august

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Dato:              6. august 2013

Tidspunkt:    kl. 19.30

Sted:               Brorsonsvej 28, Vodskov

Deltagere:        Heidi, Henrik og Palle

Afbud :            Pia Marie, Martin, Laila og Anna

Fraværende:    Karen Lisbeth

 

1. Valg af referent.

Palle blev valgt

2.Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat blev godkendt uden kommentarer.

3.Nyt fra formanden.

Vi har søgt om optagelse i DGI Nordjylland. Der kommer besked i løbet af august.

Lånet fra foreningsfitness er egentligt bevilliget til hallen så der er lavet overdragelsesdokument, hvor Knud fra hallen og Palle har skrevet under på at lånet overdrages fra hallen til os. Det er indsendt, men der er ikke kommet svar endnu pga. sommerferie.

Der er endnu ikke lavet lejekontrakt med Tommy Heby, men han rykkes for afklaring.

Samtidigt skal Knud rykkes for afklaring mht. indgangskontrol. Har han og Tommy fundet ud af noget og vil hallen stille det til rådighed for os.

 

 

4.Nyt fra økonomiudvalg.

Alt er umiddelbart på plads i banken og aftale om netbank er etableret. Heidi og Palle skal have møde med banken ang. renter, kreditstørrelse og betalingsserviceaftale. Der sendes forslag til Gert i banken angående tidspkt.

Dog har banken meddelt at vi skal have en ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning for at kunne få kreditten. Der afholdes derfor generalforsamling den 20. august i hallens café. Heidi indkalder i aften så indkaldelsesfristen overholdes.

Heidi har undersøgt med Conventus og den udgave vi skal have koster umiddelbart godt 2.000,- Heidi kontakter DGI og evt. kassereren fra håndbold for at få afklaret, hvilken version vi har brug for.

5.Nyt fra maskin- og lokaleudvalg.

Maskinerne er bestilt og de leveres tirsdag, den 3. september. Der skal stilles gaffeltruck og container til rådighed for Pedan. Det arrangerer Henrik. På mandag, den 12. august kl .14.30 holder Henrik møde med Steff fra Pedan i vores lokaler for at finde den bedste placering af maskinerne. Resten af bestyrelsen må gerne deltage.

Mht. krav om måtter under nogle af maskinerne finder Henrik ud af, hvad der er nødvendigt og Palle undersøger om hans kontakter ved AGV vil sponsere disse.

6. Nyt fra instruktørudvalg.

Instruktørkursus afholdes i vores lokaler i weekenderne 6-8/9 og 13-15/9. Der er mange af de interesserede instruktører, der ikke har mulighed for at deltage disse dage. Der er så alternative muligheder på andre tidspunkter i andre klubber. Der var enighed om, at klubben vil yde økonomisk tilskud til kørsel, hvis uddannelsen tages andre steder. Der skabes klarhed over hvilke muligheder, der er og hvem, der har mulighed for at få uddannelsen inden vi åbner på et møde på mandag, den 12. august kl. 19.00 i hallens café. Her skal endvidere forventningsafstemmes klubben og instruktørerne imellem.

De to første møde med foreningsfitnesskonsulent Philip er på plads. Det første afholdes den 13. august kl .18-22 i hallens café og nr 2 afholdes på Følfodvej den 5. september kl.18-22. Obligatorisk for bestyrelsen og instruktører.

Klubben vil ved begge møder sørge for lidt mad og drikke.

7. Nyt fra sponsorudvalg.

Ikke noget. Det blev besluttet at udvalget skal have udarbejdet et oplæg med priser, kontrakt, placeringer og mulige sponsorer. Dette skal udsendes til hele bestyrelsen inden den 19. august så det kan diskuteres på næste møde og en kørerplan er klar til open by night den 29. august.

8.Indkomne forslag.

Ingen.

9.Aktiviteter.

Til open by night skal vi have en stand ved Nørresundby Bank. Palle aftaler dette med Gert fra banken. Der skal laves annonce og artikel til Vodskov avis med et open by night tilbud.

Dette blev diskuteret en del da det er vigtigt ikke at lave rod i de tidligere tilbud og priser. Der blev enighed om at tilbuddet skal være 13 mdr. træning for 12 mdr pris – altså 1.600,- inkl. nøglekort. Derudover kan tegnes 6 mdr medlemskab for 1.000,- inkl. nøglekort. Tilbuddet er gældende til den 8. september.

 

Åbning af centret blev aftalt til tirsdag, den 1. oktober kl. 17.00. Der blev diskuteret om der skulle klippes snor over, være flag osv. Der blev besluttet at der nedsættes et ”åbningsudvalg” bestående ag Henrik og Palle, der kommer med forslag til åbningen.

10.Eventuelt.

Palle rykker kommunen for afklaring angående godkendelse af foreningen.

Det medsendte forslag til mødeindkaldelse og forretningsorden blev kort diskuteret, men tages op igen på næste møde.

Henrik kontakter Sikem  angående hjemmesiden da Christian ikke havde lyst til opgaven nu. (Henrik har talt med ham og han vil gerne lave hjemmesiden. De holder møde i næste uge)..

11.Næste møde.

Aftalt til hallen café tirsdag, den 20. august kl.20.00 efter den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Palle Erik Hassing