Referat af bestyrelsesmøde den 3. februar 2016
3. februar 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2016
30. marts 2016

Ordinær generalforsamling den 10. marts 2016

Ordinær generalforsamling den 10. marts

Ordinær generalforsamling torsdag, 10.03.2016 i VKI

 

Referat af ordinær generalforsamling i Vodskov Foreningsfitness

 

 1. Valg af dirigent:
  Knud Larsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet der var sendt mail ud til samtlige medlemmer.

 2. Formandens beretning (download her):
  Formanden resumerede året 2015 i sin beretning, der blev godkendt med følgende kommentarer:

 • “Foreningsånden”, er den stadig eksisterende efter centret er flyttet i VKI? Delte meninger herom. Men fitness er en individuel sport, som ikke kræver særlig interaktion blandt medlemmerne. Det opleves dog positivt med en venlig tone blandt de tilstedeværende i centret under træning.

 • Der bør lægges stor vægt på “fælles fodslag” ved introduktionen af nye medlemmer. Vigtigt at nye medlemmer gøres bekendte med at vi er en forening og ikke et kommercielt fitnesscenter og at alle har et medansvar for opretholdelse af god ro og orden i centret og medvirken til at reglerne overholdes.

 • Positivt at så mange unge er blevet medlemmer i foreningen og har sin gang i centret.

 • Rengøringsdagen sidst på året 2015 var ingen succes, idet ingen medlemmer dukkede op.

 • Besværlig adgang til rengøringsvogn. Spand og klud skal være tilgængelig for instruktørerne, da let rengøring er en opgave, der hører under instruktørerne.

 • En del udskiftning af rengøringspiger, hvorfor centret nu mod betaling er kommet ind under VKI’s rengøringspersonale. Rengøringen har dog vinteren over været præget af sygdom og opsigelser blandt rengøringspersonalet.

 1. Fremlæggelse af regnskab (download her):
  Kasserer fremlagde regnskabet og specificerede posterne. Enkelt spørgsmål vedr. korrektion på indtægtssiden, som dækker over  medlemstilgode-
  havender ved regnskabsårets afslutning. Regnskabet godkendtes herefter.

 2. Kontingentsatser 2016:
  På bestyrelsens anbefaling fortsætter kontingentsatserne uændret i 2016.

 3. Budget 2016 (download her):
  Gennemgået og taget til efterretning.

 4. Diverse:

 • Der spørges til, hvem der laver service på maskinerne? Enkelte maskiner har været for nylig været defekte. Ole mangler, ifølge næstformanden, en mand til at hjælpe. Enkelte maskiner er slidte og trænger evt. til udskiftning.

 • Nyanskaffelse til spinning? Efter forslag fra spinninginstruktørerne overvejes evt.  anskaffelse af et pulssystem (Sunto) til spinningtræning. Systemet bruges bl.a. på kasernen og i DGI-huset.
  Vi har ansøgt Vodskovs Venner om tilskud til evt. nyanskaffelser til centret, og dette system kunne være en mulighed. Systemet kunne evt. tiltrække nye medlemmer til spinning.
  Der diskuteres for og imod anskaffelsen. Det er et ret dyrt system, og man kan diskutere, om Foreningsfitness-konceptet er rette målgruppe for den form for træning, som pulssystemet kræver. Der er ret bred enighed om, at man kritisk skal overveje behovet og indstillingen hertil blandt medlemmer og instruktører inden anskaffelsen. Formanden slår fast, at der fortsat er tid til diskussion herom, da vi kun har indhentet priser på systemet men endnu ikke har købt noget. Måske skal idéen skrinlægges for en tid og tages op til genovervejelse på et senere tidspunkt.

 1. Indkomne forslag:
  Ingen indkomne forslag.

 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg:
  Trine Thomsen – ønskede genvalg
  Rikke Buus Thomsen – ønskede genvalg

 3. Valg af suppleanter:
  Allan Revsbæk og Lasse M. Andersen blev genvalgt.

 4. Valg af revisor
  Per Klemm Nissen blev blev genvalgt og Ib Christensen blev nyvalgt.
  Karen Marie Aagaard blev valgt til revisorsuppleant.

 5. Evt.:

 • Forslag om nye tiltag i centret så fx kursus i løftetræning, mor-barn træning for mødre på barsel, formiddagshold for seniorer, hvor man mødes til hyggeligt samvær omkring træning. Forslag taget til efterretning.

 • Ros til foreningen: Vi gør det rigtig godt 🙂

 

Referent: Jane Damkjær