Referat af Bestyrelsesmøde
25. marts 2014
Bestyrelsesmøde den 26. august 2014
26. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april

Dato: 28. april 2014

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Laila, Nellikevej 4, Vodskov

Deltagere: Heidi, Trine, Laila, Henrik og Palle

Afbud : Vivian og Karen Lisbeth

Dagsorden.

1. Valg af referent.
Palle blev valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt uden kommentarer.

3. Nyt fra formanden.
Kort orientering om halprojektet.

4. Nyt fra økonomiudvalg.
Trine har, ud fra budget 2014, regnet på, hvad en frivillig momsregistrering vil koste os. Der vil være en betydelig ekstraomkostning – dette skal inddrages i forhandlingerne med hallen.

5. Nyt fra udstyrsudvalg.
Der efterspørges flere forskellige former for maskiner og hjælperedskaber. Der arbejdes videre med dette hen over sommeren og der samles sammen til bestilling.
Der er efter ønske fra medlemmerne indkøbt vægt til centret.

6. Nyt fra instruktørudvalg.
Efter at der blev afholdt møde blandt instruktørerne er der kommet fuld aktivitet på alle instruktørerne, hvilket også tydeligt fremgår af hjemmesiden, hvor der er masser af tider lagt ind.
Bestyrelsen vil gerne udtrykke ros og tilfredshed med, hvordan systemet er kommet op at køre. Sådan skal det gerne fortsætte fremad.
Der kan stadigt bruges flere instruktører, da vi også vil kunne tilbyde holdtræning når vi flytter i hallen. Bestyrelsen håber derfor på at der er instruktører, der vil videreuddanne sig. Relevante kurser vil også blive betalt af foreningen.
Der drosles ned på antallet af spinningtimer da søgningen er aftaget.
Der skal søges om tilskud til de instruktører, der blev uddannet i marts. Trine får liste med navne og ansøger kommunen.

7. Nyt fra sponsorudvalget.
Der “jagtes” ikke sponsorer, men der kommer alligevel nye til.

8. Bogen.
Var ikke medtaget men PEH har efterfølgende gennemgået og kommenteret den og der er ikke noget særligt.

9. Aktiviteter.
Der er planlagt sommerfest for bestyrelse og instruktører den 14. juni. Derudover er der ikke planlagt noget før efter sommerferien, hvor der skal afholdes sponsordag og åbent hus.

10. Eventuelt.
Der efterspørges stadigt alternative former for medlemskaber. Dette blev diskuteret indgående og ideen blev ikke afvist. Der er dog problemer med andre medlemskaber ifht. Foreningsfitenss.
Rengøringsdag blev aftalt til lørdag, den 31. maj kl. 9.00 – 12.00. Der startes op med et rundstykke inden arbejdet fordeles. Heidi sender invitation ud på mail hurtigst…

11. Næste møde.
Aftalt til tirsdag, den 26. august 2014 kl .19.00 ved Laila på Nellikevej 4