Referat af Generalforsamling
17. marts 2014
Referat af bestyrelsesmøde den 28. april
28. april 2014

Referat af Bestyrelsesmøde

Dato: 25. marts 2014

Tidspunkt: kl. 16.30 – 17.30

Sted: Skovstjernevej, Vodskov

Deltagere: Heidi, Karen Lisbeth, Laila, Henrik, Vivian, Trine og Palle

Afbud: Ingen

1. Valg af referent.
Palle valgt.

2. Kort præsentation af bestyrelsens arbejde
De forskellige udvalg med arbejdsopgaver blev gennemgået. Vores forskellige poster i Vodskov venner, hallens repræsentantskab og hallens bestyrelse blev beskrevet.

3. Konstituering.

Formand: Palle

Næstformand: Henrik

Kasserer: Trine

De forskellige udvalg blev besat med følgende: (Ansvarlig står først)

Økonomi: Trine og Palle

Inventar og rengøring: Henrik

Instruktør: Heidi og Laila

Sponsor: Henrik og Karen Lisbeth

Medlemssupport: Heidi

Eksterne aktører og medier: Palle og Trine

Aktiviteter: Palle og Henrik

Arbejdspresset og relevansen af de forskellige udvalg evalueres løbende så bemanding tilpasses.

4. Eventuelt.
Der skal afholdes rengøringsdag (en lørdag formiddag) i andet kvartal. Karen Lisbeth vender tilbage med dag inden påske.
Der arbejdes med sponsordag / åbent hus formodentligt i maj måned.
Der skal snarest afholdes stormøde med bestyrelse og instruktører sammen for at finde ud af, hvad vi som bestyrelse kan gøre for at vore instruktører kan udføre deres arbejde så godt som muligt.
Vi har af Vodskov venner fået tildelt kr. 35.000,- som skal anvendes til nye maskiner inden udgangen af 2014.
Til halfesten, den 20. september, skal vi have et team klar, så vi kan byde ind med 10-15 opgaver (Palle er ansvarlig for dette).
Der var en forespørgsel fra et medlem om muligheden for at sætte sit medlemskab i bero i en periode. Dette blev afvist pga. det administrative arbejde der ligger deri og ønsket om en simpel medlemsstruktur.

5. Næste møde.
Aftalt til mandag, den 28.april 2014 kl. 19.00-21.00 ved Laila, Nellikevej 4.