Bestyrelsesmøde 15. februar 2018
15. februar 2018
Bestyrelsesmøde den 4. april 2018
4. april 2018

Referat af generalforsamling 22. marts

Referat af generalforsamling 22. marts

GENERALFORSAMLING

Referat af ordinær generalforsamling i Vodskov foreningsfitness
Torsdag, den 22. marts kl. 19.00 i stillecaféen i VKI

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
Jane Damkjær blev valgt.

2: Formandens beretning
Palles fremlagte beretning blev godkendt uden kommentarer. (Beretning)

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab
Trine fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer. (Regnskab)

4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2018 blev besluttet uændret i forhold til 2017.

5: Forelæggelse af det kommende års budget
Trine fortalte om budgettet og det blev taget til efterretning uden kommentarer.

6: Indkomne forslag
Ingen forslag.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Allan Revsbech, Maj-Britt Serbian og Trine Thomsen var på valg og alle blev genvalgt.

8: Valg af bestyrelsessuppleanter
Jane Damkjær (1. suppl.) og Lasse M. Andersen (2. suppl.) blev genvalgt.

9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Per Klemm Nissen og Ib Kristensen som revisorer og Karen Marie Aagaard som revisorsuppleant blev alle genvalgt.

10: Eventuelt
Der blev fra et medlem udtrykt tilfredshed over den gode stemning, der normalt er i centret, hvilket til dels skyldes en velfungerende bestyrelse.
Der blev efterspurgt nye programmer til cykelbiografen. Der er nye med i vort abonnement, men bestyrelsen følger op på dette.
Der er kommet et hold – bodytoning – som instruktør Betina fortalte om. Der er prøvehold onsdag og lørdag i stemningssalen.
Der forsøges også opstartet et boksefitnesshold i løbet af sommeren. Bestyrelsen arbejder videre med ideen.