Bestyrelsesmøde den 11. marts 2014.
11. marts 2014
Referat af Bestyrelsesmøde
25. marts 2014

Referat af Generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i Vodskov foreningsfitness
Mandag, den 17. marts kl. 19.00 i hallen café

1: Valg af dirigent
Jan Levin blev valgt til dirigent.

2: Formandens beretning
Formanden gennemgik året (de vedhæftede beretning) og denne blev godkendt.

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet for 2013. Det viser et underskud på kr. 510.302, hvilket er forventet. Der blev spurgt ind til tilskud fra kommunen, men disse kommer først fra 2014 da vi ikke var godkendt i 2013. Der blev også spurgt ind til udgiften på rengøring, men der var ikke lønudgifter i 2013 regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

4: Fastsættelse af kontingent

Efter bestyrelsens anbefalinger fortsætter kontingent uændret i 2014 med kr. 900,- for 6 mdr. og kr. 1.500,- for 12 mdr.

5: Forelæggelse af det kommende års budget
Budgettet for 2014 blev fremlagt og efter et par spørgsmål angående et par af udgiftsposterne blev det godkendt.

6: Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

7: Orientering om nye lokaler i hallen
Formanden startede med at fastslå at der nu er taget endegyldig beslutning om at foreningen flytter op i hallen når denne er færdiggjort. Samtidigt kunne han kort fortælle om de nye lokaler i hallen, der er på ca. 185 m2 netto, hvilket er som ønsket. Fordelingen mellem træningslokale og spinninglokale aftales senere. Samtidigt arbejder bestyrelsen stadigt med hallen angående de resterende detaljer i en aftale.

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Pia Marie Knudsen, Heidi Nygaard og Martin V. Olesen. Af disse ønskede kun Heidi genvalg. Til de to resterende pladser blev i stedet valgt Trine Thomsen og Vivian Dam.

9: Valg af bestyrelsessuppleanter
Lasse M. Andersen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

10: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Her var der genvalg til Ninna Larsen og Allan D. Jensen som revisorer og Lars Morell som revisorsuppleant.

11: Eventuelt
Under eventuelt blev diskuteret lidt angående hvordan de individuelle træningsprogrammer planlægges og hvordan det fremgår på hjemmesiden, hvornår der er instruktører i centret. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med dette.
Der blev spurgt til, om der ikke kunne installeres afspritter til hænderne i centret.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden inden snakke gik frit.

Referent
PEH