Referat af bestyrelsesmøde VFF februar
28. februar 2020
Referat af ordinær generalforsamling 
24. juni 2020

Referat af ordinær generalforsamling 24. juni 2020

Referat af ordinær generalforsamling
i Vodskov Foreningsfitness, afholdt i VKI, den 24. juni 2020

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent:
    Næstformand, Henrik Jørgensen, blev valgt til dirigent.
  2. Formandens beretning (vedhæftet):
    Næstformanden resumerede (pga. afbud fra formanden) året 2019 i sin beretning, der blev godkendt med følgende kommentarer:
    Yogahold: Snak omkring hvorfor yogahold ikke længere eksisterer i foreningens portefølje? Yogainstruktører havde opfyldt sin kontrakt og ønskede ikke at fortsætte.
    Der spørges til, om det kunne være muligt at betale en anden yogainstruktør, så yoga igen kunne komme på programmet? Det lader sig ikke gøre, da vi er en forening, som ledes ene og alene af arbejdskraft på frivillig basis.

Forelæggelse af regnskab (vedhæftet):
Kasserer fremlagde regnskabet og specificerede posterne. Regnskabet godkendtes herefter.

Fastlæggelse af kontingent:
Ingen forslag til ændringer. På bestyrelsens anbefaling fortsætter kontingentsatserne uændret i 2020.

Forelæggelse af kommende års budget:
Gennemgået og taget til efterretning.

Indkomne forslag:
Kompensation efter Corona-nedlukning: Et medlem er kommet med forslag om økonomisk kompensation til medlemmerne i kølvandet af Corona-krisen, hvor centret jo har været lukket ned i ca. 3 måneder. Bestyrelsen har ikke indregnet det i kommende års budget, da foreningen jo fortløbende har afholdt udgifter i nedlukningsperioden.
Der overvejes dog en anden form for kompensation til medlemmerne i efteråret, evt. i form af ekstra tid lagt til abonnementsperioderne.
En af de til generalforsamlingen fremmødte foreslår evt. jakke med reklame for Vodskov Foreningsfitness.
Andre forslag: Et medlem har ad flere omgange foreslået foreningen at anskaffe tungere håndvægte (op til 42 kg), solfilter på ruderne ud til parkeringspladsen, at der slukkes for radioen i centret, idet den støjer for meget og at stativet midt i centret fjernes, idét det er spild af plads.
Medlemmet er svaret pr. mail, at de tunge håndvægte er ikke tilladt at have i Foreningsfitness-regi. De hører til i de kommercielle fitnesscentre.
Solfilter til ruderne sorterer under hallens drift og budget – ikke under Vodskov Foreningsfitness’, som har lejet sig ind i hallens bygninger.
Radioen kan skrues ned til et acceptabelt støjniveau og stativet er der p.t. ingen planer om at fjerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Der var 4 bestyrelsesmedlemme på valg:
Henrik Jørgensen – ønskede genvalg.
Maj-Britt Serbian – ønskede genvalg.
Allan Revsbæk – ønskede genvalg.
Trine Thomsen (kasserer) – ønskede ikke genvalg og træder derfor ud af bestyrelsen.

De 3, der ønskede genvalg blev genvalgt og nyvalgt blev Helle Balle.

Valg af bestyrelsessuppleanter:
Anders Jeppesen – ønsker genvalg til 1. suppleant
Michael Baastrup – vælges til 2. suppleant

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
Per Klemm Nissen ønsker ikke genvalg.
Birgitte Hassing ønsker genvalg

Trine Thomsen vælges til revisor.
Kasper Bach Alstrup genvælges som revisorsuppleant

Evt.
Bettina (Bodytoning) har nogle klager over stemningssalen. Der er utrolig varmt i salen uden mulighed for at skabe luft og ventilation i rummet. Døren er umulig at få til at stå åben, der kan ikke rulles ned for lys fra vinduerne.
Der har været problemer med Conventus i forhold til booking på hold til Bodytoning. Medlemssupporter, Jane, har rettet henvendelse til Conventus-teamet, der ikke har kunnet finde “fejlen” inden centret blev lukket ned. Jane vil følge op på sagen og få udbedret fejl og mangler til efterårets hold.
Der er også klager over toiletterne, hvor udluftningen er ikke-eksisterende. Der er desuden efter Corona-lukningen kun åbnet for 1 toilet, hvilket er for lidt.
Alt sammen noget, som bør rettes op på af hallen.

Ros til foreningen: En af de fremmødte takker foreningen for et godt informationsniveau under Corona-krisen. Dejligt at være blevet holdt godt orienteret om situationen i forhold til genåbning m.v.

Referent: Jane Damkjær