Referat af bestyrelsesmøde den 10.01.2023
10. januar 2023
Referat fra bestyrelsesmødet den 11.4.2023
11. april 2023

Referat generalforsamling den 14. marts 2023

Referat generalforsamling

Dato: 14. marts 2023

Tidspunkt: kl. 19.00

Sted: Stillecafeen VKI, Vodskov

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
  Birgitte Hassing blev valgt og kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var annonceret efter vedtægterne og derfor var gyldig og beslutningsdygtig
 2. Formandens beretning.
  Palle gennemgik året med fokus på medlemmernes tilbagevending efter corona. Året begyndte med ca. 
  200 helårsmedlemmer og sluttede med ca 385, hvilket har haft en gavnlig effekt på aktiviteten i centret og på foreningens økonomi. Året bød på en stor investering, hvor næsten samtlige cardiomaskiner blev udskiftet.
  Vi har også afholdt instruktøruddannelseskursus for DGI, hvilket blev afviklet til stor tilfredshed for både kursister og DGI. Det var Karen-Lisbeth, der stod for afviklingen af kurset, hvilket hun skal have stor ros for.
  Instruktørgruppen har fungeret godt og løst opgaverne til alles tilfredshed, hvilket der skal lyde en stor tak for.
  I bestyrelsen har samarbejdet , som sædvanligt, fungeret godt med altid god og konstruktiv dialog til møderne. Et enkelt medlem, Allan Revsbech, har dog bestemt sig for at træde ud af bestyrelsen, men fortsætter heldigvis som spinninginstruktør. Der skal lyde en stor tak til Allan for indsatsen i foreningen gennem alle de år han har været med i bestyrelsen.
  Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  Kasserer Helle fremlagde regnskabet, der viste et underskud på 210.868,- kr. Underskuddet skyldes 
  hovedsageligt indkøbet af de nye maskiner da dette indkøb var på ca 345.000,- kr.
  Generalforsamlingen godkendte regnskabet
 4. Fastlæggelse af kontingent.
  Efter forslag fra bestyrelsen bestemte generalforsamlingen at fastholde kontingentet uændret.

 5. Forelæggelse af det kommende års budget.
  Palle fremlagde budget for 2023, der læner sig meget op af regnskabet for 2022, dog med væsentligt 
  færre nyindkøb, hvilket gør at budgettet er med et overskud på godt 110 tkr.
  Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning uden kommentarer.
 6. Indkomne forslag.
  Der var ikke kommet forslag ind.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg var Allan Revsbech, Henrik Jørgensen og Helle Balle. Helle og Henrik ønskede genvalg og blev sammen med Anders Jeppesen valgt ind i bestyrelsen.
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  Da ingen af de eksisterende suppleanter kunne fortsætte blev Kirsten B. Kokholm og Flemming Kokholm 
  valgt til nye suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  På valg var Birgitte Hassing og Mikkel Marcussen. Birgitte ønskede genvalg og blev sammen med Kim 
  Damkjær valgt til revisorer med Casper Alstrup som suppleant.
 10. Eventuelt:
  Palle fremlagde bestyrelsens plan for at skifte papir ud med vaskbare klude. Der arbejdes sammen med 
  VKI om en løsning.