Referat af bestyrelsesmøde 26. januar 2024
26. februar 2024

Referat af ordinær generalforsamling den 19. marts 2024

Referat af ordinær generalforsamling i Vodskov foreningsfitness
afholdt Tirsdag, den 19. marts 2024 kl. 19.00 i Vodskov Kultur & Idrætscenters stillecafé

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Birgitte Hassing blev valgt som dirigent og startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt i forhold til foreningens vedtægter.
 2. Formandens beretning
  Palle fremlagde beretningen for 2023 :
  Et år, der blev beskrevet som et roligt år. Flere medlemmer og bedre økonomi uden de store investeringer. Der lød en stor tak til alle foreningens frivillige – både de officielle instruktører og bestyrelsesmedlemmer, men også til de menige medlemmer, der kommer med forslag til forbedringer og nye tiltag.
  Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  Helle fremlagde regnskabet, der viste et overskud på ca. 254 tkr. Det er tilfredsstillende efter det store underskud sidste år, Foreningens egenkapital er ved udgangen af året på 425 tkr. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
 4. Fastsættelse af kontingent
  Kontingenter fortsætter på uændret niveau.
 5. Forelæggelse af det kommende års budget
  Palle fremlagde et budget baseret på uændrede kontingentsatser. Budgettet går i nul, da der er afsat ca 250 tkr til investering i nye maskiner.
 6. Indkomne forslag.
  Der var ikke kommet forslag ind.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Karen-Lisbeth Larsen og Palle Erik Hassing var på valg og blev begge genvalgt.
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
  Kirsten og Flemming Kokholm blev genvalgt som suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  Kim Damkjær og Birgitte Hassing blev genvalgt som revisorer og Kasper Bach Alstrup blev genvalgt som suppleant.
 10. Eventuelt
  Der blev over en bid brød diskuteret stort og småt.